Tot ce trebuie să știți despre ajutorul de minimis pentru tomate 2020

4352

Vin vești de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Astăzi a apărut proiectul de act normativ privind Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2020.

Astfel, ajutorul de minimis este ajutorul acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate. Astfel, prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, producătorilor agricoli persoane juridice.

În plus, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuți trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, și anume să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului ………../Municipiului București. Mai apoi să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp și să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate, la data depunerii cererii prevăzute în anexa nr.. Aceștia trebuie să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr.7, completat începând cu data înființării culturii și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.


Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc toate aceste condiții. Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an. Astfel, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă în anul 2020.